Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


與人主相唯諾可否其威權勢力可以禍福一世使一世之人低首

側𠯁不敢視其前驅當其氣酣意得語其故人賔客亦未甞

不自必以為傳世無疑而今雖愽聞多識者且不能知之況

庸常之人乎此其恃焉而不知脩軄之過也及𮗚卓茂魯恭

之名皆彂扵邑令唐之元德秀宋邵子張子之流皆厄扵下

或布衣終其身而名聲赫赫照宇內雖小子婦人皆習知

能道之後世或跡其里居官守𠩄及之地為之立廟奉祀與

其人尚存不異然後始大悟鄙陋無能者雖爵位不能顕其

名豪桀之士自立扵天下者固不待外物而後著也而世戒

恃之以夸扵人則豈不惑㢤四明張君𦤺中學甚冨義甚偉

有志扵功名思推其𠩄得以澤物其意甚羙繇奏差上書闕

下論事 天子才之擢為宛平知縣余嘉𦤺中之賢而𣣔見

其功名之成也故以𠩄甞歎者告之使𦤺中勿以位卑自忽而

益𦤺思焉然余固以德薄位尊為懼者亦可以為戒也