Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


耶父以賢者應之府君曰某以為神人耳固亦人耶其父異

其有志旣長闓䝘通達學周易尤精推驗測䆒之法他若醫

藥兵刑律暦皆習知之壮歳甞自竒其才赱燕京謁元左丞

帖木兒一見語相投㽞教其子府君時時以計于之左丞毎

稱善號之曰鵬飛先生言其才當遠致故云将薦于朝府君

私歎曰吾以数推之中原将亂矣遂以毋老辭歸益攻其舊

學曰吾非不𣣔聞達吾才非不如人然而不淂者有命也已

而亂果起坦然不憂若素知之者年七十有三将卒速諸子

具酒為樂引杯劇飲焚其𠩄為文謂家人言死乃常事何以

憂為凝㘴而逝至正二十三年十一月廿七日也嗚呼可謂

達生者矣府君娶李氏宋将仕郞應彂之孫女子男二建心

建則建心為某官女一適某孫男冝詵冝民𦵏在卒之明年

二月廿有六日墓在靈山鄕霓奥大嶺之東銘曰

孰掲其𠂻俾周以通孰閼其逢俾寠且窮始若有為而竟靡