Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


然而𠩄居卑則𠩄𬒳者狹故君子樂得夫時位焉苟𦍒時𥨸

位以冨貴其身而無𠩄益扵世則君子何取乎若君者雖老

死扵下位然𠩄至而民受其惠其過扵世之食厚禄而無善

可稱者遠矣使天道可必君其有後㢤銘曰

萬鍾無聞彼為何人吁嗟乎君下位終身雖則位卑善政孔

殷誰曰不信視其子孫

 莆田方時舉墓銘

余始銘莆田方君應元之墓則知方君有二賢子其長諱槐

生字時舉尤以文名心固識之後聞時舉以郡守辟為郡校

師人尤稱之余愈熟其名而以未及見之為恨然頗自意余

官京師去莆不甚遠以時舉之才校師豈𠯁以老之㢤余雖

耄見之必有日及余引年吿歸有以状徵銘署其後曰文焴

者則時舉之子省其狀當銘者則時舉而時舉以洪武六年

六月六日已死矣及考論其死故編民有怨其郡丞者誣訟