Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以𨼆為髙孰不可為子陵㢤子陵裔孫居餘姚者曰宗道取

范文正公祠堂記蒼雲語名軒余𢙢其昧乎出處之義也告

之故系以銘銘曰

維士為學志大行予時孰肯樂𨼆屈而弗為卓㢤子陵識時

之幾幾不可以出甘耕釣以嬉此為百世之師苟時可行而

飾𨼆以欺是弃其天而失時冝嗟吾子陵志豈在斯爾冝則

之勿執固以違視時推移如雲在山何滯歛與施或不盈握

或雨四垂庶乎于道之歸

  拙菴記

京口徐君德敬為中書管勾居京師處一室不堊不華僅禦

雨風環庋圖書置榻其中毎退食卽従歩歸宴坐誦古人言

賔客不交請托不通自號曰拙菴𥫄封衍聖公魯國孔矦希

學書拙菴字以遺之德敬復徴文扵余余天下之拙者也德

敬豈若余之拙乎世之人舌長且圓捷若轉丸恣談極吐如