Page:Sibu Congkan1565-吳寬-匏翁家藏集-12-09.djvu/137

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


諾君諱銓字大用世爲㐮陽人弱冠入鄕校從博士受詩善辨

質疑義爲程文燦然可誦以天順三年中湖廣鄕試明年試禮

部名在副𤗒例得敎官不就入太學歸省遭父喪服除凡四試

始登成化八年進士第觀政都察院初授大理寺右寺評事三

年遷寺副又二年再遷寺正君重厚有才具狀貌偉然爲太學

生時客居者數年妻子嗷嗷待君而食其貧困甚矣然未嘗降

志於人及爲大理屬所操持益固而讞獄詳明得法吏體嘗奉

詔賑災齊魯間當缺食之際區畫有法民頼以不餒死旣而流

移者皆復業有司遂欲徴宿逋君不可曰是重災之也具其事

奏請于朝竟𫉬蠲除民感其惠至有泣下者君世不仕父英

以君評事考最贈如其官母韓氏號孺人子男三人曰縉曰紳

曰經女三人予與尚賔皆君同年進士也故尚賔以銘請而予