Page:Sibu Congkan1565-吳寬-匏翁家藏集-12-09.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


侍讀明年選充 經筵講官於是文僖再起爲尚書仍以疾致

仕公再乞歸侍竟遭喪服除還任適  今上爲  皇太子

講學春宮詔輯文華大訓内閣大臣首以公名上壬寅書成進

學士甲辰充 春宮講讀官丙午擢禮部右侍郎仍命經筵

進講弘治戊申爲 今上即位改元之歲進左侍郎癸丑拜

尚書丙辰俄加太子少保改南京吏部尚書已未再改兵部賜

敕參贊機務明年始召爲吏部尚書兼太子少保如故公狀魁

岸目光炯炯袍笏偉然望之如資明睿爲文敏捷(⿱艹石)不經意

初在翰林凡考校纂修綽有餘力毎進講  上前以古義附

時事爲勸其言剴切而音吐洪暢人擬之范祖禹  上屢屬

目始有大用意及在禮部遇事如素習無難易即治累遇行大

禮凡載於儀注者旣多贊相合禮(⿱艹石) 國朝自  德祖以下