Page:Sibu Congkan1566-吳寬-匏翁家藏集-12-10.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


告優給於例犯強盗者子孫不得承襲君以爲甲爲盗且未授

官乙固非爲盗者子孫不得援舊例然亦其弟也不稍抑之則

無以示戒宜視其父職降一級食優給俟其長襲所降官馬公

韙其議悉奏行之遂著爲令他所議定者尚多會 詔大臣各

舉其屬才行可超擢者公遂以君名上然尤重其去畱以爲助

者乆之不意其竟止此也公以是尤惜之君諱愷字企元姓陳

氏世爲蘇之崑山人居邑之東太倉有衛學君少游其間從易

師習舉業成化戊子登應天府鄕舉纍試禮部不偶益力學自

𡚒甲辰竟擢進士第弘治戊申初授主事癸丑陞署貟外郎是

冬實授乙卯陞署郎中丙辰實授進階奉政大夫葢任武選者

十四年卒年六十時辛酉二月七日也曾祖福一祖頴俱不仕

考傑以公貴纍贈武選郎中妣龔氏纍贈宜人君娶許氏封宜