Page:Sibu Congkan1566-吳寬-匏翁家藏集-12-10.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


生擬奏人以爲稱至則知其學爲范文正公所建而胡安定朱

樂圃兩先生嘗居師席曰吾敢有愧于先哲哉於是先生亦老

矣爲教愈篤日必坐堂上爲諸生校課業往往手自改削而擇

其尤秀異者列侍考校不使暇逸夜則令宿齋舎猶爲講解疑

義不輟其語人必以禮義㢘耻爲先以吳俗少儉質見有服飾

華美者輙戒之人知先生得師道一時有自外郡遣子弟來學

者郡守重之入學與爲賔主禮暇則以詩篇相倡和而提學憲

臣亦不以官屬遇之先生孝友人也初仕樂安親尚在得一美

衣食必遣人緘奉弟體實爲安肅訓導没于官徒行護喪還鄕

嘗以其族大親修譜牒刻印畢家給一𠕋即毁其板曰母爲他

人得之以亂吾家世也經學之外爲古文詞典雅得法有曾王

遺意所著有南園集歸田錄(⿱艹石)干卷其好學至老手不釋卷迨