Page:Sibu Congkan1566-吳寬-匏翁家藏集-12-10.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


不懈葢踰年遂致仕及卒人尤惜之公諱海字文淵姓張氏少

游鄉學爲弟子性敏而勤才名特著天順巳卯山東鄕試第一

成化丙戌登進士第授戶科給事中進左給事中再進都給

事中遂擢順天府丞再擢太㒒寺卿丁内艱服除適吏部尚書

尹公以怨謗去位一時鄉人皆遭貶斥公得雲南鶴慶府知府

弘治戊申  今上嗣位召還爲順天府尹明年拜兵部右侍

郎進左侍郎巳乃降授參政平生履歷如此公素剛直居諫垣

一時同官建言章疏多出公手數因災異陳時政得失劾兩京

大臣之不職者爲府丞時一中要方用事𫝑張甚尹以公事偕

公往見先屈膝公獨立庭下人爲公危而公自如及爲尹公事

塡委裁決無滯性更廉潔位旣通顯猶僦屋而居喜文事發於

論議燁然可觀也張世爲濟南德州人公之祖忠父鵬舉俱以