Page:Sibu Congkan1611-黃宗羲-南雷集-8-2.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 第六十一甲子昭宗天祐元年

 第六十二甲子宋太祖乾德二年

 第六十三甲子仁宗天聖二年

 第六十四甲子神宗元豐七年

 第六十五甲子高宗紹興十四年

 第六十六甲子寧宗嘉泰四年

 第六十七甲子理宗景定五年授時以元至元十七年庚辰歳冬至爲暦

  元若上考自曆元至此甲子積一十七年

 第六十八甲子元泰定元年下驗自暦元至此甲子積四十四年

 第六十九甲子明洪武十七年

 第七十甲子正統九年

 第七十一甲子弘治十七年