Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


風無名豪武斷之習無蒼頭綠鞲衣絲履縞之出入無後房袨服鈿車寶

馬之行游吾以知孺人之義而有制也余門人孝維爲孝若之異母弟在

孺而孤迄乎成立友于篤至扶掖恩勤廬舍田園推肥取瘠諸妹裝送皆

一情不異中外親黨殆無間然吾以知孺人之仁而有恩也爲孝亷十年

中遭世變郡縣虎冠之吏肉視大家其桀黠監奴酒食通關因縁乾沒交

結魁宿以爲俠里中主人持之以體臨之以威慴伏而彈壓之卒莫敢動

吾以知孺人之嚴而有法也凡此六者微孝若不足以揚孺人之德微孺

人不足以成孝若之名傳日非此母不生此子其是之謂歟余猶記通籍

之𡻕以年家子弟拜謁恭甫之尊人子喬先生當是時孝若未就外傅而

孝維始生先生喜恭甫以得孫而憂光甫之無子也今兩家子弟蘭芽玉

茁而孝若掇上第就顯官過家休沐拜母上觴鄉里聚觀以爲盛事蓋孫

氏之福澤如日升川至正未有艾而遡其再世發祥實啟自孺人孺人其

可以輾然而舉此觴矣余所以隨牧齋光甫兩公之後敢具不腆之詞進

者實以交於孝若者深知於孺人者悉故不憚靦縷以致其頌且禱也是

爲夀