Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


昔人謂少陵之詩詩史也讀其詩而天寶以後興亡治亂之蹟具在其爲

史之所同者可以相證明焉其爲史之所遺者可以相參考焉詩之所以

貴有爲而作也雖然少陵之集編體不編年讀其詩而不得其旨更求其

年譜讀之而其詩之與新舊兩書相出入者乃條分件繫粲然而無所疑

甚矣年譜之有功於詩也吾鄉梅村先生之詩亦世之所謂詩史也先生

負曠世之才爲風雅總持其所交游多魁奇俊偉之士而又當明季百六

之運故其集中之作𩔖皆感慨時事悲謌掩抑銅駝石馬故宮禾黍之痛

往往而在惟其詩編體而不編年當時有爲之作讀者或恨其不能盡詳

孟子曰誦其詩讀其書不知其人可乎是以論其世也然則非年譜不足

以知先生之詩之世非論先生之詩之世不足以知先生之詩之果爲詩

史也先生之集有集覽有箋註而年譜闕如同里顧雪堂茂才劬學好古

篤嗜先生之詩暇日求里中前輩程迓亭先生所箋編年之本爲年譜一

書而又徧考其家牒雜識以附益之積數年之力成書如千卷雪堂以同

里後進爲先生編年之譜其蒐采尙易爲力故其書之贍洽視前人之編

杜詩者有加焉蓋其體之詳畧各有所由來而要其用心之勤爲功於前