Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  軒眉抵掌慷慨擊案自謂於此證入不二法門禪譏詩學總一參

  悟其詩之蒼深淸老沉着痛快當爲詩中第一不徒儈中第一也

  師和余西田賞菊詩有獨擅秋容晚節全全字落韻和者甚多無

 出師上 王士正漁洋詩話近日釋子詩當以滇南讀徹蒼雪爲

 第一如一夜花開湖上路半春家在雪中山亂流落葉聲兼下聽

  徹寒扉不上關皆警句也

 送林衡者佳㙨歸閩有送林衡者還閩序并詩 先生詩話衡者少

  游黃忠烈之門以壬辰二月來婁東所著詩文詞數十卷詩蒼深

  秀渾古文雅健有法其行也余贈以詩有五月關山樹影圓送君

  吹笛柳陰船之句已而道阻再游吾州則秋深木落郷關烽火南

  望思親旅懷悲詫有聽鐘鳴悲落葉之風焉

 得侯朝宗方域書載壯悔堂集 先 生懐古兼弔侯朝宗詩死生總負

  嬴諾欲滴椒漿淚滿尊自注云朝宗貽書約終隱不出余爲世所逼有負夙諾故及之

梅村先生年譜卷三終