Page:Sibu Congkan1700-朱彜尊-曝書亭集-20-13.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


得書于石也繼而羣小交攻毀書院而碎其碑傳聞碑初立

時祗搨一十三紙而先生藏其二至崇禎壬申文敏起自田

間桐城孫舍人國敉請重書是碑文敏謂曩曽書二碑一置

書院一爲王評事應遴摹勒藏壁間爲御史某徙置中城察

院官舍訪之果存其後西洋人借書院以爲曆局久之遂踞

其中甲申春李自成入寇中城所臧之碑亦不可問矣康熙

辛酉予復主江南鄉試先生之孫嘉先持搨本見示又六年

嘉先子天右持至都將重勒上石請予跋其尾予母華亭唐

文恪公孫也先君安度先生侍先太傅于京邸兩家結婚呂

先生實爲行媒今兩家子姓仳離坎壈先代賜書俱已零落

而先生後人猶能于兵火之餘裝潢是碑守以勿失摹而刻

之俾覽觀者仰先儒之典型可以識君子小人存亡進退之