Page:Sibu Congkan1702-朱彜尊-曝書亭集-20-15.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 資政殿學士鄱陽洪遵景嚴

 觀文殿大學士四明史浩直翁淳熙元年

 資政殿學士鄱陽洪适景伯

 端明殿學士金華葉衡夢錫

 觀文殿大學士温陵曽懷欽道

 資政殿大學士温陵梁克家叔子六年

 資政殿學士德淸李彦穎秀叔九年

 資政殿學士吳郡范成大致能十年

 觀文殿大學士金華王淮季海十五年

 資政殿大學士華亭錢良臣師魏

 資政殿學士臨江蕭燧照鄰十六年

 資政殿大學士𠉀官黄洽德潤紹熙元年