Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


事中印加五級公初授封文林郎進封朝議大夫配周氏慈

惠有壼儀初封孺人進封恭人子男三長給事君志進也次

某次某俱國子監生女三俱配士族孫男三女五尚幼公及

恭人之還里也給事君方擬奉潔白之養而恭人以康熙四

十四年五月先卒公旋以四十五年正月病終宜給事君之

擗踊號泣深以不幸自傷也以予論之士惟貧賤得顧父母

之養然無升斗之禄糠籺不飽雖欲啜菽飲水盡其歡難矣

若一登仕籍官守言責拘繫不得自由聞親喪逾時奔者有

焉不得奔者有焉彼夫墨衰絰以治兵奪情而秉國政豈其

初心不作孝哉殆亦時勢迫之貪位之念旣萌立身一敗遂

不可以爲人子今給事君以言去國眷戀庭闈朝餐夕膳病

奉藥裹喪視斂含凡附于身周于棺椁者無不致其誠信勿