Page:Sibu Congkan1738-方苞-方望溪先生全集-12-01.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


疾請編年譜手錄春秋周官說及望溪文集乃知吾師

於曩言實身肩而力取之而凡有志者皆不可以自畫

也吾師質行經學古文後世自能懸衡兆符不敢置一

辭恐不知者以爲阿其所好也經說則始窺其樊恐言

之未必有中故敘次文集旣終敬識𥳑端以俟後之君

子雍正癸𫑗秋八月朢後三日門人王兆符撰

望溪方子文學爲世所稱而余與共事

𫎇養齋入則合堂聯席出則比屋同垣晨夕居遊無不

共者凡十有一年始知其宅心之實與人之忠其於幼

所誦經書常陰取以自繩削而亦以望於人故居人上

者必吿以汰侈之召災事人者必戒以諂佞之失己爲