Page:Sibu Congkan1747-方苞-方望溪先生全集-12-10.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


祖時以貢士爲後府經歷見殺終明之世子孫不仕及

南都亡以諸生庶民殉國者尙數人豈非其先世義烈

所漸者然與紱年六十有二始以文學爲官文正忠宣

之勳庸非所敢望也若朱子之道與德則尤不可階而

升然則爲紱審所處惟自强於忠孝立名義以續其祖

使宗人曁後生聞而興起庶幾延世以滋昌而於宗祊

爲有耀乎吳氏雖故家歷南宋以訖元明至紱始起家

爲別子故余因宗法而備論古今禮俗之變以及啟後

承先之時義俾凡有尊祖敬宗收族之志者皆知自審

其所處焉祠之中廢也主祏遷別宅康熙丙戌重建於

故址至辛丑門塾始完其堂廡之規制興作之程期領