Page:Sibu Congkan1755-厲鶚-樊榭山房集-8-6.djvu/139

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


設輪藏轉經也然三藏十二部卷帙繁而重𢇮之于輪

非數百人莫能轉今所供者諸佛菩薩像則數人能勝

其任況轉佛卽轉經乎且佛氏所重者以心𨎥境不以

境轉心故云能轉法華不爲法華轉若夫成住壞空大

地山河皆太虛中一微塵耳何有于輪昔村婦薦夫財

少而輪自轉則其能轉有不係于輪者惟此心之精誠

歷劫常存亦歷劫常轉汪君之輸財巨公之集事可云

轉大法輪將有不與土木丹靑俱敝者矣于是乎書

   淸繞橋新建春淙亭記

淸繞橋當鷲峯之陰跨北澗之上對理公巖之口橋舊

無亭乾隆癸亥巨公重新雲林寺飭餘材賸甓成之登