Page:Sibu Congkan1755-厲鶚-樊榭山房集-8-6.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


其發爲詩文削膚存液辭必已出以淸和爲聲響以恬

澹爲神味考據故實之作搜瑕剔隱仍寓正論于敘事

中讀者咸斂手懾服尤工長短句瓣香乎玉田白石習

倚聲者共奉先生爲圭臬焉憶前此十餘年大江南北

所至多爭設壇坫皆以先生爲主盟一時往來通縞紵

而聯車笠韓江之雅集沽上之題襟雖合羣雅之長而

總持風雅實先生爲之倡率也憶康熙甲午至戊戌先

生授經予家聽雨樓兄浦偕沆朝夕承提命去今五十

年先生之緒論猶在於耳今先生已久歸道山而沆景

迫崦嵫髮秃齒落學業一無成就有負吾師明訓愧可

言耶先生殁于乾隆壬申九月易簀前一日詔沆而語