Page:Sibu Congkan1757-厲鶚-樊榭山房集-8-8.djvu/144

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


是曲手稿向藏余家振綺堂首套曰羣仙祝

壽吳甌亭太學撰厲樊榭徵君參定次套曰百靈效瑞

厲樊榭徵君撰吳甌亭太學參定咸豐辛酉粤匪再陷

杭城手稾遂亡客𡻕余讐校徵君古文詩詞彚爲全集

丁松生大令丙郵𭔃是曲舊本屬附栞于集外詩詞之

後舛誤頗多經諸遲鞠大令可寶參互而考訂之爰跋

數語以識顛末光緒十一年乙酉冬十月錢塘汪曾唯