Page:Sibu Congkan1760-姚鼐-惜抱軒詩文集-5-3.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而歸獨君之子見吿家有是園而已今君歿逾年君子

書來述君臨歿欲得余文爲園記余老矣殆不復入萬

山之隘以見所謂西園者又念能增重此園者君子也

豈在余文乎故顧重君之賢傷君愛余之意姑爲文述

之以朂君之子至於初作園之日月及谿山登眺之勝

足以娛人耳目者皆不足論也

  金焦同遊圖記

乾隆丁酉戊戌之歲朱思堂運使方在淮南邀余主揚

州書院而王夢樓侍讀居京口嘗期之同遊金焦二山

屢㝛僧寺一日三人對立山閒悠然若有所悟思堂因