Page:Sibu Congkan1771-全祖望-鮚埼亭集-32-05.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  祁六公子墓碣銘

順治二年江南內附貝勒遣將東渡駐營蕭然山下遣

使以貂參聘遺老凡六人其一爲故大學士膠州高文

忠公時方寓山陰也其一爲故左都御史劉忠正公其

一爲故右僉都御史廵撫蘇松祁忠敏公皆死節其一

爲故大理寺丞章公求死不得乃起兵尋行遯去而二

人者竟降亦卒不得用於是別稱爲四忠祁六公子者

諱班孫字奕喜小字季郞忠敏第二子也其兄曰理孫

字奕慶以大功兄弟次其行故世皆呼曰祁五祁六兩

公子初忠敏夫人商氏嘗夢老衲入室生公子美姿容