Page:Sibu Congkan1806-洪亮吉-洪北江詩文集-20-05.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


斗玉壐則頻頻岀宫天地之厭亂至矣神人之望治切矣

于是六合再朗成于戊午之朝星辰忽降光茲甲乙之館

𠃔矣哉太平之運兆于開皇十八年乎一治一亂運天地

之生前聖後聖拯斯民之死故上古未奠則八鼇開媧氏

之勲中天未平則𩀱龍建神禹之績近古未靖則六馬昭

唐室之功亦越萬年甫聞三聖則淩晉跨漢越秦軼周者

焉尤可異者禮樂征伐並曜一時文德武勲兼隆俄頃定

龍鯨之駭浪握管而賦小池戢兕虎之雄威擘箋而唫艶

體何其盛也美矣君哉是以卄三年之政紀在史官十八

士之文壓于御製梁魏二武對金甲而顔慙高光兩朝見

華詞而色沮者也至于自家及國則畧跡論心陳混一之