Page:Sibu Congkan1817-洪亮吉-洪北江詩文集-20-16.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


與足下共耳飽食讀書相見不遠此啓

奉政大夫刑部河南司主事候補員外郞李君墓表

嘉慶十二年七月日刑部河南司主事候補員外郞崑

山李君以疾卒於里第越■年■月將塟遺孤存厚等

以表墓之文爲請余與君同舉順天試知君最悉爰不

敢以不文辭謹按狀君諱以健字建人一字淞漁晩又

號蔭薌先世出宋忠定公綱十三傳至字愛泉者自無

錫遷居崑山留暉門外繼遷縣東南之尙書浦遂世爲

崑山人曾祖國學生緝熙祖歲貢生惇皆以都轉君貴

並贈中憲大夫長蘆都轉鹽運使父都轉君世望自爲

諸生已有名由辛卯科進士厯官刑部郞中雲南迤南