Page:Sibu Congkan1823-孫星衍-孫淵如詩文集-8-2.djvu/158

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


行世傳家文獻不墜故其詩才得漁洋竹垞之長雍和麗則無

浮靡佻巧之習至其起家河防爲丞不諾諾宰兩邑俱有循政

讀詩論世者自能得之予與秋塍有元白之交故爲畧述其同

遊踪跡如此嘉慶元年歲在丙辰十月四日  賜進士及第

署山東提刑按察使分巡兗沂曹濟驛傳水利黃河兵備道前

兼署山東全省運河道刑部郎中翰林院編修孫星衍序