Page:Sibu Congkan1824-孫星衍-孫淵如詩文集-8-3.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


火浣之布非可禦寒夜光之珠不及廷燎直以爲賞心之具今

置古佛象于堂室比之法書名畫所謂小道可觀矣何必毁之

仲弟曰吾聞父報讎則子行劫存此象以惑子孫將有佞佛而

入于邪或耽虛無而廢事者柰何吾見世之愛士購書者其後

且有達人世之悖岀者其後且悖岀世之逞才蓺爲詞曲小說

者其後且入于流蕩淫僻氣之所感如流溼就燥甚可畏也遠

則楚王英最先事佛而不終其身近則秦觀以寫佛書削秩鄭

鄤以符錄降仙作書爲溫體仁附致其罪人陽也而接于陰鬼

氣中之家爲不寧性爲不正招禍之道矣是以惡其流弊也予

無以折之亦不忍弃故物焉遂記其事以訓于家