Page:Sibu Congkan1832-盧文弨-抱經堂文集-8-3.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朝其風氣巳如此乎余從人假得虞山毛黼季校本自

言得三本參校而以何元朗所藏爲最善黼季校此書

時爲康熙辛卯年七十有五矣彥輔自序此書在宋之

政和乙未年八十而余之校錄此書計年正値始生之

歲是爲

今上皇帝乾隆四十二年丁酉也余方悼衰年巳屈而

於諸子百家之書猶廣愛兼嗜不能輕有割捨乃昔之

著是書與後之校是書者其年皆過於余一星巳上余

用此自慰不復以空擲日力爲喈矣此書有作四卷者

雖篇葉稍均然非其本來也故今所鈔仍依三卷之舊