Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


象故舉其著者言之歟曰是也東漢以降太歲無超辰

之法而歲星亦不可以紀歲古法歲在大梁太歲必在

辰辰與酉合言星可以見歲也若三國志注建安二十

五年歲在大梁而靑龍在庚子則歲星與太歲不能通

爲一法以歲星表歲不若以干支之簡易矣

問淮南以咸池爲太歲與它書所言太歲又異何故曰

淮南書云斗杓爲小歲正月建寅月從左行十二辰咸

池爲大歲二月建卯月從右行四仲終而復始又云大

時者咸池也小時者月建也咸池與月建大小相對初

未嘗指咸池爲太歲其作太歲者乃後人轉寫之譌然