Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰執徐三月出在胃昴在巳曰大𮎰落四月出在參罰

在午曰敦牂五月出在東井輿鬼在未曰協洽六月出

在注張七星在申曰涒灘七月出在翼軫在酉曰作詻

八月出在角亢在戌曰掩茂九月出在氐房心在亥曰

大淵獻十月出在尾箕在子曰困敦十一月出在建星

牽牛在丑曰赤奮若十二月出在婺女虛危夫正月日

在娵訾而歲星晨出營室東壁卽娵訾之次是爲歲星

與日同次然其月斗建在寅而其歲太歲亦在寅推之

十有二歲皆然豈非歲星與日常應太歲月建以見乎

豈非歲星與日同次之月斗所建之辰卽爲太歲所在