Page:Sibu Congkan1845-錢大昕-濳研堂文集-16-08.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


千乗之樂安當之此亦千慮之一失也

   跋楊譓崑山郡志

崑山縣也元成宗元貞二年升爲州故履祥書有郡志

之名延祐中移州治於太倉故有舊治新治之别新治

今太倉州城舊治則今縣也至正中仍徙州舊治則履

祥已不及見矣鐵厓序稱二十二卷今按之止六卷首

尾完具豈鐵厓所見乃别本耶此書世罕傳本嘉慶丁

巳十月假同邑陳孝廉妙士所藏舊鈔本讀之歎其𥳑

而有要爰綴數言於末

   跋玉峯志