Page:Sibu Congkan1848-錢大昕-濳研堂文集-16-11.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


命家言皆泝流窮源得其要領雖專門名家者亦歎以

爲莫及嗚呼可謂有體有用者巳公生于康熙壬午

月十九日殁時年六十有三夫人侯氏太學生某之女

封一品夫人子四人長泰鈞乾隆甲戌進士翰林院編

修次復鈞長殤次鼎鈞太學生次上鈞女二人長適雲

南劍川州知州嵇承豫孫男二人沐日沐恩孫女六人

銘曰

西神峩峩二泉粼造物鍾英生偉人雙孝之澤流十世

啟佑祖考淸華繼惟公至行爲士宗歴艱而亨純孝通

明刑十載邦憲司三刺三宥公無私斯人一去難再得