Page:Sibu Congkan1854-汪中-述學-2-1.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


疑之斯不學之過也或曰周官周公所定而言穆王作職方何也曰賦詩之義

有造篇有述古夫作亦猶是也召穆公糾合宗族于成周而作常棣之詩則述

古亦謂之作詳職方大司樂二條知周官之文各官皆分載其一以爲官灋故

每職之下皆繫曰掌而太宰建之以爲六典則合爲一書穆王作之特申其吿

誡俾舉其職爾若夫古之典籍自四術以外不能盡人而誦習之故孟子論井

地爵祿漢博士作王制皆不見周官不可執是以議之也古今異宐其有不可

通者信古而闕疑可也

古玉釋名

古玉一長尺有一寸其首㫄閷博寸有半脊與身平十五分其首以其一爲之

厚其刃半之其末判規不剡上厚如其刃博寸有十分寸之九中閷五之一距

首寸有十分寸之八在脊有珥在刃有䠶倚而不直其博二寸有十分寸之四

爲孔珥與䠶之間圍半寸始宛平孫侍郎得是玉秀水朱檢討爲作釋圭一篇

玉今歸江寧張氏乾隆四十九年七月丁丑訪巴予籍于左衞街予籍以示中