Page:Sibu Congkan1860-阮元-揅經室集-20-04.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


例諸書已付刻兹袟釋弁服所用之例以五禮區之

凡百四十餘事綜覽經疏史志發微訂訛燦然經緯

畢著矣侍御吾鄕先進也瑟菴畹馨吾友也今得榖

塍校成之學者傳習不墜元序之奚敢辭

  張皋文儀禮圖序

儀禮圖六卷張編修惠言之所述也編修字皋文武

進人乾隆丙午中式舉人嘉慶已未進士改庶吉士

實錄館纂修官

武英殿協修官辛酉散館授翰林院編修方以學問