Page:Sibu Congkan1868-阮元-揅經室集-20-12.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  嘉慶三年西湖始建蘇公祠誌事

  秋日任滿還

朝同人餞於西湖竹閣賦詩誌别

  贈吳鑑人曾貫

  贈鮑以文廷愽

  贈朱朗齋文藻

  贈何夢華元錫

  贈何春渚

  贈朱靑湖

  贈周樸齋治平