Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


色同惟有兩般難並綠一雙白鶴一皤翁

  詠雙綠蝶

   羅浮仙蝶若捉一蝶來則其雌雄雖遠必夜來相從福于東園得巨蝶全嫩綠色大如掌

   移之西書齋籬上是夜忽又有一綠蝶來相從東園去西齋數百步中隔數堂其踪跡頗

   似羅浮蝶滇人云鄉來末之見

雙雙來巨蝶踪跡似仙家妙色頻婆果前身蕚綠華

滕王圖未備烏足葉猶差見莊疑是鬰棲化裙腰一

道斜諸書中言蝶罕言綠色者惟酉陽雜爼言秀才顧非熊見鬱棲中壞綠裙幅化爲蝶

  綴家書後

寄知曾在嶺南人萬里滇池也送春兩月晴多初望