Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


有長句來詩筒君遷入賦亞平仲元修有菜吟蘇公

君不見吾家閒地尚數畝新栽小麥靑茸茸好侍明

年作餅餌隻雞斗酒相過從試將野叟茅屋趣納入

㦸轅園圃中

  曉坐後院石壇

侵曉石壇上居然農圃間晨光銷落月霜氣肅邊山

野趣蹔相借閒愁難盡刪不知南去雁何處北飛還

  東臺待月

東嶺生明月悠悠照遠村天光澄碧落山影接黃昏

頗不負今夕祇因遊此園歸來行竹徑相送似柴門