Page:Sibu Congkan1875-阮元-揅經室集-20-19.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


六凶禮子目二十五廢禮子目九新禮子目三十七

廟議子目二十六計共百卷八門一百八十五目郡

齋讀書志直齋書錄解題不載此書儲藏家亦絕無

著錄者兹從舊鈔本影寫失去五十一至六十七凡

十七卷書中亦多闕文無從訪補其書所采擇者自

開寶通禮禮閣新編太常新禮三書之外復有會要

實錄禮院儀注禮院例册封禪記明堂記慶厯祀儀

等書至爲賅僃蓋治平之際正宋室最盛之時而又

出于名臣名儒之所訂定汴京四朝典禮粲然具僃

足以資考鏡者固不少矣