Page:Sibu Congkan1883-龔自珍-定盦文集-3-1.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而交默深三人者遂相視爲莫逆余慕定盦之爲人與其所爲

文者久欲一見不可得乃求之寤寐而終莫慰余懷之渺渺何

圖卒然遇之而令人賦蔓草之詩不置也始余獲見其文如上

擿山巖空靑珊瑚陊之施諸采色可備黼黻文章之用如鬱人

貢百草之華十葉爲貫百廾貫築以煮之爲鬱鬯之酒芬芳條

達甘旨醑酤如郡國往往於山川得鼎彝古𧰟古香摩挲不去

手如壞孔子宅壁中聞有琴瑟鐘磬之聲移宮刻羽有招我由

房之樂如投九重之淵探驪龍之頷下而獲其巨珠縱千金而

不易匪一簞之可遺豈徒以妙色和聲美味好𦤀怡神而蕩魄

哉今距定盦之卒且二十餘年余重讀其文猶旦暮耳定盦往

矣定盦之文如水火之在天壤間未嘗一日無者也後之人茍

有好學深思心知其意如嘗海一滴而知其味之鹹取火一星