Page:Sibu Congkan1887-張惠言-茗柯文-2-1.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


牽犢披裘公反裘負薪荷蕢之流通言于孔子彼雖隱

其光藏其形亦未始不欲自見以傳于後孔子曰君子

疾沒世而名不稱焉然則君子雖遯世或者無終晦于

深巖窮谷而不得一接其名者耶孔子作春秋以名爲

襃貶故有求名而不得有欲蓋而名彰然如齊之太史

氏秉筆爲道兄弟赴義若飢渴絳縣老人晉之重人聲

動公卿而史不能道其姓氏則又以爲古之君子者雖

其有稱於後蓋亦有幸有不幸而況其名與事俱泯焉

者又可勝道哉司馬遷曰閭巷之士砥行立名非附靑

雲之士烏能施于後世悲夫有以也吾友莊達甫次古