Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


犯君禦之平江九嶺果大捷同官有忌君者功不得敘又別摭

他事中之君悒悒內不能堪而口獨重滯嘗發憤欲一廷辨㝛

戒設辭甚具至則爲眾所噤害卒不得發或反引咎自責是歲

十月追隨國藩於九江軍次造次欲有所申理亦不竟白也明

年春檄君治湘軍糧臺歸自廣信又治塔軍門忠武公糧臺又

佐理鄱湖水師營務十一月又攝理陸軍於廬山之麓姑塘之

南而江西巡撫文公聞君賢飛檄調至南昌付以所新募之平

江營者君在廬山與一二武人爲儔折節內交武人益不孫嫚

辭侵侮或稱書生跬步矍矍焉知戰事君旣痛其獷又口重滯

卒無以折之獨夜歎曰丈夫壹死强寇耳終不返顧矣及至南