Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


海而兼營州之地理若可信齊召南氏所謂勢固自然者也前

明遼東都指揮使隸於山東布政司明初遼東士子尙附山東

鄕試厥後以渡海之艱改附順天而遼東各州衛隸於山東則

終明之世不改葢亦猶上古之靑州兼轄營州云爾我 朝定

宅燕京與明代同而遼左爲陪都重地則與前明之二州二十

五衛祠同覊縻者輕重迥別故勃海之襟帶旋順之門戶視前

世尤加愼焉雁汀先生之意欲於隍城石㠀之閒駐水師將領

一員登州金州南北兼巡內以防盜匪之狙伏外以懾夷人之

闖入可謂謀慮老成操之有要者已道光二十九年御史趙東

昕建登州設立水師之議 宣宗成皇帝下其事令兵部軍機