Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


者家人亦鳥徙避之太恭人晏然守靜不爲訛言震駭卒以無

事方從官桃源學署贈翁縣學君實在養每晨興君布席太恭

人進饌贈翁年幾九十與子婦爲辭讓者再太恭人執玉賓賓

恆有嬰兒之色見之者不知其娶婦生孫子已登科也太恭人

之沒後君十有六載咸豐九年二月某甲子芝房奉母合葬於

赤江先塋先事屬友人曾國藩表其墓國藩因循未卽爲而芝

房不幸死矣始君以樸學沖襟未竟其施士林惜之又頤臣觀

臣以才子早世又益惜之至芝房秉父之訓立朝有風節著書

廩廩近古矣復以憂死每加惜焉君子小人知與不知所共悼

痛者也且所謂天者何也高高者與人世𮞉絕其好惡固當大