Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
此頁尚未校對


吾心所不許者天道亦不與也道光末以歲貢生候選訓導同

治初 誥封奉直大夫配邱氏 誥封宜人子二人柄銓廩貢

生候選訓導柄鈞光祿寺署正女子二長者歸於國藩次適彭

治官孫六人定果湖北候補同知直隸州定楙侯選縣丞定枚

府學生員定樞定楫定幹孫女五人曾孫二人同治八年五月

初九日疾卒春秋八十有四自七十以後不復授徒遠方家居

課孫細字鈔書講論不倦同治六年歲在丁卯孫定枚入學爲

附生先生以嘉慶丁卯入學授室至是六十年矣乃用昔者成

婚之日燕客受賀遠近歎美夫婦旣皆八十而先生之伯兄八

十有五暇輒過從相與道幼時瑣語以爲歡自詡爲家門之祥