Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/145

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


籌畫垂定會鄰邑爽約計以不行然甯津終得保全者資君所

訓練鄕兵萬人之力由是遠近人知君不獨學優行高又有應

變戡亂之略也際雲仕京師仕𤍠河數迎養君耽於田園之樂

到官所未幾輒復旋里年七十有六以咸豐九年已未三月初

五日卒於家同治九年庚午 誥贈通奉大夫如其子際雲官

娶同邑宋氏專靜煦愿天性儉勤事舅姑事夫里之人稱曰賢

婦敎成其子服官中外所在著績人曰太夫人之誨實然稱爲

賢母以子際雲貴 累封夫人就養揚州逾月終於揚州公𪠘

同治九年十一月初八日壽九十距通奉公卒時十有一年

矣子三人際韶力耕不仕際咸舉人官戶部主事際雲由翰林