Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/149

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


十五六年君晨夕造請進止雍雍語或不合亦敬應之而徐理

之終無所忤雪樓嘗病喉痺絕言與食君午夜禱於宗祏泣曰

我不及兄兄不可死必死者請以我代喉亦旋愈其敬嫂也如

嚴其兄其訓羣從如敎其子葢歴久而不改至其終身亦卒不

少懈居京師有友曾某之喪新尸𤢆厲雖其兄亦畏惡不敢近

君就舉而斂之必恪必躬見者感歎君少而善病長山君雅不

欲强之學而博涉多通窺見百家要指以縣學生中式道光乙

酉科舉人十五年乙未大挑二等補貴陽府開州訓導二十二

年十二月辛卯以疾卒官春秋五十有五卒之日囊無十金之

蓄士無識不識莫不惜君之位不稱其德又不獲耆壽以昌其