Page:Sibu Congkan1898-蕭統-六臣註文選-30-05.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


前禽也 銑曰言此非四君三驅法三靣網留一靣但取背已者餘皆舍之是惡背主之意又恐後世

五臣作葉復脩前好不折中以泉臺故聊因校獵賦

以風之音諷五臣無之字 善曰服䖍曰魯莊公築臺非禮也至文公毀之公羊譏云先祖為之而毀之勿

居而已今楊雄以宫觀之盛非成帝所造勿脩而已當以泉臺為折中也韋昭曰制或為折也七略曰羽獵永始三年

二月上校獵李竒曰以五校兵出獵也 濟曰後葉後代也前好謂武帝奢侈之事 向同善注其辭曰

或稱羲農豈或帝王之彌文哉善曰假為人也或人之意言古之樸素而

合禮者咸稱羲農是則豈或謂後代帝王彌加文飾而不合禮哉故論者荅之於下 翰曰或謂有人也有人稱伏羲神

農而樸素中禮豈或後之帝王彌加文飾而得合禮也論者云否各五臣無各亦並

時而得冝奚必同條而共貫善曰論者雄自謂也言帝王文質各並隨時而

得冝何必同條而共貫乎言必不然也尚書大傳曰否不也漢書武帝制曰帝王之道豈不同條共貫也 銑曰論者云