Page:Sibu Congkan1916-蕭統-六臣註文選-30-23.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


路則操之軍士皆不待血刃而崩離也素白揮幡也土崩瓦解謂崩離俟待也方今漢室陵遲

綱維弛絶聖朝無一介之輔股肱無折衝之勢

善曰尚書秦穆公曰如有一介臣尚書大傳曰股肱臣也晏子春秋孔子曰不出樽爼之間而折衝千里之外晏子之謂

也 翰曰陵遲猶漸壊也維紀弛廢也一介謂輕微也言漢室漸壊綱紀無一介之臣以爲輔佐也股髀肱臂也言手足

之臣皆無折衝䧟陣之權勢也方畿之内簡練之臣皆垂頭搨

翼莫所憑恃雖有忠義之佐脅於暴虐之臣焉

能展其節銑曰天子境内千里曰畿内簡練謂選擇也搨歛憑依脅懼也暴虐之臣謂操也言忠義之士

懼操不敢展其誠節又操持五臣作特部曲精兵七百五臣本有人字圍守

宫闕外託宿衞内實拘執懼其篡逆之萌因斯

而作善曰説文曰逆而奪取曰篡义患切 向曰宫闕天子所居也拘止執持也逆而奪取曰篡萌始作起也