Page:Sibu Congkan1920-蕭統-六臣註文選-30-27.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


曰元首謂孫皓股肱謂上所述者也爰及末葉羣公旣喪然後黔首有

瓦解之志五臣本作患字皇家有土崩之釁善曰秦更名民曰黔首漢書徐

樂上書曰何謂瓦解吴楚齊趙之兵是也當此之時安土樂俗之人衆故諸侯無境外助此謂之瓦解又曰何謂土崩秦之末

葉是也人困而主不恤下怨而上不知此之謂土崩也 良曰葉代也瓦解土崩謂曰亂也釁憂也五臣本作歷字

應化而微王師躡運而發善曰曆命曆數天命也王師謂晉師也言躡其運數

而發也干寳晉紀曰咸寧五年十一月命安東將軍王渾向楊州龍𩦪將軍王濬帥巴蜀之卒浮江而下 向曰言歷數天命

應其政化同爲微弱也言晉帝乃踐躡運祚發兵而伐吴也卒散於陣民奔于邑

無此二句城池無藩籬之固山川無溝阜之勢善曰過秦

論曰楚師深入鴻門曾無藩籬之難 銑曰吴有堅地髙山大川之固而爲晉所破若無藩籬溝阜之勢言易取也溝小渠水

也阜小山也非有工輸雲梯之械智伯灌激之害