Page:Sibu Congkan2009-呂祖謙-皇朝文鑑-40-40.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰師正丈人吉詩曰雖無老成人尚有典刑書曰

如有一介臣斷斷猗無他技其心休休焉其如有

容人之有技若已有之人之彦聖其心好之不啻

若自其口出是能容之以保我子孫黎民故太子

少師趙公服事三朝四十餘年其徳合於易之所

謂丈人詩之所謂老成書之所謂一介臣者公諱

㮣字叔平其先河朔人也徙於宋之虞城七世矣

曾祖著後唐國子毛詩博士賜太師中書令妣劉氏楚國太夫人相惠宋州楚丘令贈太師中書令兼尚

書令韓國公妣季氏燕國太夫人父幹尚書駕部

員外郎贈太師中書令兼尚書令魯國公妣張氏